Organigrama

Organigrama polític

Batle: Joan Ribot Mayol.
Primera Tinent de Batle: Joana Maria Pascual Sansó: àrees de Medi Ambient, Serveis Socials, Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i Mancomunitat des Pla i fira.
Regidor Sebastià Font Curient: àrees de festes i joventut.
Regidor Pere Capó Sansó: àrees de manteniment i esports.
Regidora Francisca del Pilar Genovard Mestre: àrees d'educació i representant en el Consell Escolar.
Regidor Sebastià Ramis Riera: àrea d'associacions i Tresorer.
Regidor Pau Lladó Oliver: àrea de cultura.

Organigrama administratiu

Miquel Vives Alcover: Secretari Interventor: àrees: urbanisme, contractació, comptabilitat i Jutjat de Pau.
Joana Maria Pascual Torres: Auxiliar administratiu: àrees: Registre general, atenció al públic i padró d'habitants.
Miquel Ribot Mestre: Auxiliar de Policia Local.


Source URL: http://www.ajariany.net/organigrama